برنامه پروازهای فرودگاه رامسر

برنامه پروازهای روزانه  فرودگاه رامسر


روزهای 

نام

شماره

رامسر  به تهران

شماره پرواز

تهران به رامسر

بهای

پرواز

ایرلاین

پرواز

حرکت

ورود

پرواز

حرکت

ورود

بلیت

یکشنبه

آسمان

۱۲:۱۵

۱۳:۱۵

۱۰:۵۵

۱۱:۵۵

۱۴۷۰۰۰۰

دوشنبه

آسمان

۱۲:۱۵

۱۳:۱۵

۱۰:۵۵

۱۱:۵۵

،،

سه شنبه

آسمان

۱۲:۱۵

۱۳:۱۵

۱۰:۵۵

۱۱:۵۵

،،

چهارشنبه

آسمان

۱۲:۱۵

۱۳:۱۵

۱۰:۵۵

۱۱:۵۵

،،

پنجشنبه

آسمان

۱۱:۳۵

۱۲:۳۵

۱۰:۱۵

۱۱:۱۵

،،

جمعه

آسمان

۱۲:۱۵

۱۳:۱۵

۱۰:۵۵

۱۱:۵۵

،،

روزهای پرواز

نام ایرلاین

شماره پرواز

رامسر  به مشهد

شماره پرواز

مشهد به رامسر

بهای بلیط

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 14 =